نظر سنجی

به منظور ارتقای سطح کیفی خدمات نظرات شما به پیشرفت مجموعه کمک می کند

نام و نام خانوادگی

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل

مدل دستگاه

شماره سریال دستگاه

ایرادات دستگاه

سهولت دسترسی و برقراری ارتباط با واحد خدمات پس از فروش
ضعیف متوسط خوب عالی

مناسب بودن نحوه برخورد کارکنان واحد خدمات پس از فروش
ضعیف متوسط خوب عالی

مناسب بودن سرعت عمل پرسنل و پاسخگویی در هنگام پذیرش و تحویل دستگاه
ضعیف متوسط خوب عالی

مناسب بودن فاصله زمانی درخواست خدمات تا زمان ارائه خدمات
ضعیف متوسط خوب عالی

مناسب بودن توانمندی ، تسلط و دانش فنی واحد خدمات در زمینه خدمات ارائه شده
ضعیف متوسط خوب عالی

انطباق کلی خدمات با انتظارات شما
ضعیف متوسط خوب عالی

مناسب بودن تبلیغات واحد خدمات بر روی کالای ارائه شده به شما
ضعیف متوسط خوب عالی

انعطاف پذیری واحد خدمات در پذیرش خواسته های شما
ضعیف متوسط خوب عالی

میزان پیگیری واحد خدمات در سرانجام رساندن خدمت به شما
ضعیف متوسط خوب عالی